Pastoral

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el poder transformador dels valors cristians.

La Salle Palamós realitza la seva tasca pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral.

Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres.

L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes com ara:

Els cinc minuts de reflexió del matí.

Les jornades de convivència les trobades entre les diferents escoles de La Salle.

Les celebracions de Nadal i Pasqua

Les campanyes de solidàries.

Activitats encaminades a l’educació de la interioritat (projecte HARA).

HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

- ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
-té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
-ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
-proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
- afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
-possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.