Educació primària

El nostre objectiu a Educació Primària és que l’escola sigui un espai de convivència i d’aprenentatge on mestres, alumnes i famílies treballem plegats.
En aquesta etapa, es consoliden hàbits, coneixements i destreses fonamentals. Creem espais d’aprenentatge que ens portin a l’adquisició de competències bàsiques. Mitjançant la combinació del treball cooperatiu i metodologies basades en reptes, projectes i tallers, els alumnes se senten motivats per unes propostes educatives i docents que satisfan els seus interessos i les seves necessitats.

NCA

Nou Context d’Aprenentatge

Mètode experiencial, on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. És un model relacional, d’aprenentatge connectat i encarat a la construcción pedagógica del ser.

El nou disseny es construeix en diferents àmbits d’aprenentatge entenent-los com un entorn didàctic que permet articular el currículum de forma integradora.

Seminaris: On es troben la persona i el coneixement, el aprenentatges curriculars, la teoria en connexió amb els altres àmbits.

Taller: L’alumne es construeix ell mateix. És el moment instrumental i formatiu on s’aprèn fent.

Projecte: En aquest espai l’alumne treballa de manera transversal les competències.

Acollida: L’àmbit que proposa desenvolupar hàbits de preparació de la jornada com el personal, corporal, atenció...

Tancament: Temps d’avaluació, reflexionar, fer previsions, gaudir del que s’ha assolit i treure conclusions del que s’ha aprés.

La visió NCA es defineix amb els principis pedagògics que orienten el nostre projecte educatiu:

Interioritat
Permet el desenvolupament de la vida interior, desenvolupant la qualitat humana que encaixa l’espiritualitat i personalitat. Es recolza en valors com l’honestedat, la serenitat, la confiança, la intimitat, ca coherencia i l’acceptació.
Ment, cos i moviment
L’espai on es desenvolupen les activitats i el moviment són importants per al desenvolupament cognitiu. La interacció entre pensament i moviment enforteix l’aprenentatge, la integració del coneixement, l’augment de la motivació i la millora del grup.
Construcció del pensament
El pensament és educable i creiem en una escola que el fomenti creant moments de reflexió individual/col·lectiva com a base per posar les competències i les capacitats del pensament.
Conducta i activitat autoregulada
L’alumne/a genera hàbits d’aprenentatge autònom, apren a regular-se el ritme, la intensitat, l’esforç, el compromís i el temps per assolir les seves fites, deixant espai a l’error que ajuda l’aprenentatge.
Dimensió social de l'aprenentatge
la relació amb els altres i la vida social en el centre es converteixen en un altre principi pedagògic. Respecte, participació, cooperació, solidaritat, la justícia i la democràcia. Les aules tenen diàleg, reflexió comuna i assemblees com a elements didàctics de primer nivell.

Snappets

És una eina digital que permet personalitzar l’aprenentatge a les àrees de llengües i Matemàtiques a través de tauletes, de manera que cada alumne pugui avançar al seu propi ritme.

Co-teaching

Dos mestres treballen plegats dins la mateixa aula, enriquint així el procés d’ensenyament aprenentatge dels nostres alumnes.

Aprenentatge Cooperatiu

Metodologia basada en un equip de treball integrador on cadascun dels components té un paper important, on tothom aporta el que sap a través dels seus talents i on l’èxit rau en la suma de totes les aportacions. Aquesta metodologia de treball està integrada en les diferents àrees curriculars i es treballa en el dia a dia de l’aula amb dinàmiques cooperatives. Una eina molt útil per aprendre. Aprenem junts per saber fer sols.

TIM Tallers d’intel·ligències Múltiples

Treball internivell organitzat per tallers, tenint en compte les preferències de l’alumne.

Piscina

Objectius a assolir per part dels alumnes

Primària, Nivell 1
Objectius a mitjà termini

 • Cames Crol i braços en fletxa 25 m. (sense material)
 • Desplaçament Crol coordinant braços-cames 25 m. (sense material)
 • Desplaçament Esquena coordinant braços-cames 25 m. (sense material)
 • Desplaçament amb cames de braça i material auxiliar
 • Salts de cap sense mecànica depurada
 • Immersions profundes

Objectius a llarg termini

 • Desplaçament Crol amb coordinació (braços, cames, respiració) 50 m.
 • Desplaçament esquena 50 m.
 • Coordinació moviments braça
 • Salts de cap
 • Peus dofí
 • Tombarella endavant i enrere
 • Immersions amb desplaçament

Primària, Nivell 2
Objectius a mitjà termini

 • Nedar correctament Crol 50 m.
 • Nedar correctament Esquena 50 m.
 • Nedar correctament Braça 50 m.
 • Peus papallona
 • Immersions profundes

Objectius a llarg termini

 • Tecnificació dels estils
 • Domini salt de cap
 • Immersió prfunda amb desplaçament
 • Nedar mínimament coordinat papallona

Programes pedagògics propis de Primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que una societat tant canviant com la nostra pot presentar.

Per aconseguir-ho, duem a terme una sèrie de projectes que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca amb els millors resultats.

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’enceta a Educació Infantil i es continua a 1r i a 2n de Primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Programa CREA

El programa CREA, a partir de 2n de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Programa Lectura eficaç

El programa Lectura eficaç, que té per objectiu afavorir la comprensió i la velocitat lectora, eines indispensables per gestionar la informació i generar, a partir d’ella, coneixement.

Programa educació Emocional

L’Educació Emocional, volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes. Per aconseguir-ho, els alumnes, els mestres i les famílies formem part d’un projecte integral de desenvolupament socioemocional dut a terme per l’Associació SEER (Salut Educació Emocional). El seu objectiu és que, entre tots, siguem capaços d’acompanyar a nivell emocional els nostres alumnes per aconseguir el seu benestar.

Robòtica

La Robòtica, pretenem desenvolupar el pensament computacional en els nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu. Això ho fem mitjançant el robot educatiu Kibo i l’Scratch Junior.

Anglès

L’ Anglès, a banda de les hores de la matèria d’anglès, es fa un desdoblament d’aula per promoure la conversa oral en petits grups. A més, l’anglès és la llengua vehicular a les classes de Plàstica, d’Educació Física i també es fan projectes de medi en anglès (Science) a partir de 3r.

Joc

El Joc, oferim als alumnes una variada tipologia de jocs a partir dels quals puguin desenvolupar capacitats cognitives com el raonament, la concentració, la memòria, la velocitat de processament... I, al mateix temps, aprenen d’una manera lúdica i engrescadora.